21-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Rugpjūčio 25 d. 13 val. prasidėjo 21-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis. Jame dalyvavo 24 Tarybos nariai, Rimantas Rimkus neatvyko dėl pateisinamos priežasties. Posėdyje dalyvavo Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai bei specialistai, kiti svečiai.

 

Posėdyje svarstyta 17 sprendimų projektų: iš darbotvarkės išbraukti du „Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Šilalės rajono savivaldybėje“, „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr.T1-132 „Dėl dalyvavimo projekte „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse“ pripažinimo netekusiu galios“ ir įtrauktas vienas papildomas „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-185 „Dėl Šilalės sporto mokyklos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.

Išklausytos dvi informacijos: apie Šilalės rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto vykdymą ir mokyklų pasiruošimą 2016-2017 mokslo metams.

Šilalės rajono savivaldybės taryba nusprendė: atleisti  du mokyklų direktorius – Arvydą Zdanavičių iš Šilalės r. Bijotų Dionizo Poškos pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų 2016 m. rugpjūčio 31 d. pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 125 straipsnio 1 dalį darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu), išmokant jam priklausantį darbo užmokestį, kompensaciją už nepanaudotas atostogas ir 6 (šešių) mėnesių jo gauto vidutinio darbo užmokesčio dydžio piniginę kompensaciją ir  Nerijų Jocį iš Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų 2016 m. rugsėjo 6 d. pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 127 straipsnio 1 dalį (darbo sutarties nutraukimas darbuotojo prašymu), išmokant jam priklausantį darbo užmokestį ir kompensaciją už nepanaudotas atostogas bei pavesti Laimai Paliakienei, Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, nuo 2016 m. rugsėjo 6 d. laikinai eiti Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas, kol konkurso būdu į pareigas bus priimtas direktorius;

įsipareigoti skirti iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto iki 2017 m. liepos 1 d.  Pajūrio seniūnijai trūkstamas lėšas – 21 000 Eur (Pajūrio miestelyje esančios aikštės, kurioje yra memorialas „Žuvusiems Sibire ir žuvusiems už Lietuvą“, sutvarkymui;
patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašą, kuris įsigalioja nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. Toks sprendimas priimamas dėl naujo Švietimo ministro įsakymu patvirtinto tvarkos aprašo (2016-m. rugpjūčio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T1-219); Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016-2018 metų veiksmų planą, kuriame nurodyti Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016-2018 metų veiksmų plano tikslas, uždaviniai, priemonės ir veiksmai (veiklos sritys, insitucijos, atsakingos už neformalųjį suaugusiųjų mokymą);

apmokėti ugdymo įstaigų vadovams už brandos egzaminų administravimą ir vykdymą  iš mokinio krepšelio pagal Apmokėjimo Šilalės rajono ugdymo įstaigų vadovams už 2016 m. valstybinių brandos egzaminų administravimo ir vykdymo suvestinę;

pakeisti: Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimą Nr. T1-24 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ – gauta pajamų iš prekių ir paslaugų mokesčių, valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, lėšų iš valstybės biudžeto pagal tarpusavio atsiskaitymus, turo pajamų, Europos struktūrinių fondų – iš viso 20329 Eur, iš kurių 8804 Eur skirti mokytojų išeitinėms išmokoms (2016 m. rugpjūčio 25 d. tarybos sprendimas Nr.T1-217); Centralizuoto vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų visos dienos ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašą ir jį išdėstyti nauja redakcija (2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimas Nr.T1-218); Klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių Šilalės rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2016-2017 mokslo metais, patvirtintą Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-71 ,,Dėl klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Šilalės rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2016-2017 mokslo metais“ 2 punktu, ir jį išdėstyti nauja  redakcija (klasių/grupių komplektavimo sąlygos – jungtinėje klasėje didžiausias mokinių skaičius 16. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje penki trečios gimnazijos klasės komplektai formuojami tik esant 109 mokiniams (2016-09-01), Bijotų ir Tenenių daugiafunkciuose centruose pradinės klasės komplektuojamos, jeigu 1-4 klasėse 2016-09-01 mokysis ne mažiau kaip 10 mokinių); Šilalės rajono savivaldybėje gatvių geografines charakteristikas: Šilalės miesto Birutės ir Vilties gatvių, Šilalės kaimiškosios seniūnijos Bytlaukio kaimo  Yžnės gatvės; Šilalės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo priemonių planą, patvirtintą Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-309 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2020 metų patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija bei pripažinti netekusiu galios Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimą Nr. T1-271 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-309 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2020 metų patvirtinimo“ pakeitimo“; Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-185 „Dėl Šilalės sporto mokyklos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ 1 punktu patvirtintas Šilalės sporto mokyklos teikiamų paslaugų kainas ir jas išdėstyti nauja redakcija;

nustatyti mėnesinį mokestį Šilalės meno mokykloje: už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės meno mokyklos mokiniams – 12 Eur; kryptingo meninio ugdymo meno kolektyvuose programą lankantiems Šilalės meno mokyklą baigusiems mokiniams – 8 Eur; už vieno instrumento nuomą  – 3,00 Eur. Pripažinti netekusiais galios Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1-457 „Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės meno mokykloje nustatymo“ 1 punktą ir Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. T1-226 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T1-457 , „Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės meno mokykloje nustatymo“ pakeitimo“. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2016 m. rugsėjo 15 d.;

įpareigoti Šilalės rajono savivaldybės administraciją rengti ir teikti projektinius pasiūlymus finansinei paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimo kaimo vietovėje“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“: „Upynos kultūros namų pastato ir infrastruktūros atnaujinimas“; „Žadeikių laisvalaikio salės rekonstrukcija“, „Pastato – bendrabučio, esančio Dariaus ir Girėno g. 19, Pajūrio mstl., Šilalės r., rekonstrukcija pritaikant bendruomenės poreikiams“; „Laukuvos mstl. kultūros namų stogo dangos pakeitimas bei turgavietės atnaujinimas“; „Šilalės r. Traksėdžio k.  Senkapio gatvės rekonstravimas“; „Lauko prekyvietės įrengimas Pajūrio mstl. Šilalės r. “ (rezervinis); paskelbus kvietimą teikti paraiškas – rengti ir teikti aukščiau nurodytas paraiškas ir pavesti Šilalės rajono savivaldybės administracijai vykdyti užsakovo funkcijas; UAB „Šilalės vandenys“: rengti ir teikti projektinį pasiūlymą „Geriamojo vandens kokybės gerinimas Šilalės rajone“ finansinei paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimo kaimo vietovėje“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“. Numatyta  įrengti Gineikių giluminį gręžinį ir Gineikių, Juodainių bei Bytlaukio geriamo vandens nugeležinimo įrenginius; paskelbus kvietimą teikti paraiškas – rengti ir teikti nurodytą paraišką ir pavesti UAB „Šilalės vandenys“ vykdyti užsakovo funkcijas;

į Parduodamų Šilalės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašą įtraukti savivaldybės būstą (unikalus Nr. 4400-0558-5028:5185), esantis D. Poškos  g. 9-7, Šilalės m., su rūsiu 6,33 kv. m, pažymėtu R-9.

 

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 21-ojo posėdžio sprendimai

 

Dalia Danylienė,
Komunikacijos ir informacinių technologijų skyriaus vyr. specialistė