14-jame Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdyje

Vasario 18 dieną vyko 14-as Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 21 į Tarybą išrinktas narys. Dėl pateisinamų priežasčių neatvyko Albinas Ežerskis, Vytautas Jucius, Tadas Bartkus, Dainius Bergelis. Posėdyje dalyvavo Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, specialistai, seniūnai, Savivaldybės kontroliuojamų įstaigų vadovai, kiti svečiai. Posėdžio metu priimta 40 sprendimų.

 

Pritarta Tarybos, mero ir Administracijos direktoriaus metinės veiklos ataskaitoms

Šilalės rajono savivaldybės meras Jonas Gudauskas pristatė Tarybos 2015 metų veiklos ataskaitą. Per 2015 m. įvyko 15 Tarybos posėdžių. Administracijos darbuotojai parengė 330 sprendimų projektų, posėdžių metu apsvarstyta 319 klausimų, išklausyti 28 įvairių įstaigų vadovų pateikti informaciniai pranešimai, priimta 315 sprendimų. Ataskaitoje apžvelgti svarbiausi Tarybos priimti sprendimai, Tarybos narių aktyvumas, komitetų veikla bei narių lankomumas, aptartos išvykos, bendradarbiavimas su užsienio šalių partneriais, Tarybos sudarytų komisijų veikla.

Meras J. Gudauskas taip pat pristatė savo 2015 metų veiklos ataskaitą. Ataskaitoje išvardintos mero potvarkiais sudarytos 23 darbo grupės, trumpai aptarta Tauragės apskrities regiono plėtros tarybos, kuriai pirmininkauja J. Gudauskas, veikla. Taip pat pateikiama informacija apie Savivaldybės mero fondo lėšų panaudojimą, įteiktas padėkas ir apdovanojimus. Ataskaitoje aprašyta Jaunimo reikalų tarybos veikla, bendradarbiavimas su užsienio šalių partneriais susitikimai su rajono gyventojais, įvairių komisijų, kurioms vadovauja meras, veikla bei įvardinti svarbiausi Tarybos sprendimai, susiję su investicijomis, verslu, žemės ūkiu ir plėtra.

Ataskaitą apie praėjusių metų veiklą pristatė ir Administracijos direktorius Raimundas Vaitiekus. Pristatytame dokumente aptarta darbuotojų kaita, organizuoti konkursai įvairioms pareigoms užimti, Savivaldybės skyrių, seniūnijų veikla bei pateikti pasiūlymai dėl Administracijos skyrių veiklos tobulinimo ir gerinimo. Taip pat pateikiama informacija apie gautus raštus, įregistruotas sutartis, atliktus tarnybinius tyrimus, įvykdytus pirkimus, darbuotojų įvertinimą.

Sprendimai, susiję su finansais

Taryba patvirtino Savivaldybės 2016 metų biudžetą bei nusprendė skirti Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupei 16 000 eurų.

Taip pat nuspręsta skirti 1000 eurų Šilalės rajono kaimo bendruomenių koordinaciniam centrui ir prisidėti prie projekto „Šilalės specializuotos pagalbos centras“ įgyvendinimo. Šilalės miesto vietos veiklos grupei skirta 1851,50 euro strategijos rengimo išlaidoms padengti.

Tarybos nariai leido Savivaldybei teisės aktų nustatyta tvarka refinansuoti paskolas bei padidinti UAB „TRATC“ įstatinį kapitalą. Taip pat nuspręsta atleisti 40 vietinės rinkliavos mokėtojų nuo metinės vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą per 2015 m.

Dėl pasikeitimų įstatymuose Tarybos nariai nusprendė panaikinti Savivaldybės privatizavimo fondą.

Sprendimai dėl rajono mokyklų

Patvirtintas Mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrasis planas, kurio tikslas – sudaryti sąlygas plėtoti privalomąjį švietimą, didinti jo prieinamumą, gerinti mokymo ir mokymosi kokybę.

Nuspręsta reorganizuoti Bijotų Dionizo Poškos pagrindinę mokyklą ir prijungti ją prie Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos.

Reorganizuojama bus ir Tenenių pagrindinė mokykla – nuspręsta ją prijungti prie Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos.

Abiejose mokyklose, tapusiose gimnazijų padaliniais, bus vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo ir kitos programos.

Pavesta atlikti projektų užsakovų funkcijas

Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijai pavesta atlikti stogo rekonstravimo, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijai – pastato rekonstravimo ir plėtros, Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centrui – pastato pritaikymo negalią turintiems žmonėms ir teikiamų paslaugų plėtros projektus.

Suderintos specialistų poreikio prognozės

Tarybos nariai suderino Šilalės rajono ligoninės, Šilalės ir Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centrų bei Laukuvos, Pajūrio ir Kvėdarnos ambulatorijų sveikatos priežiūros specialistų poreikio 2016-2020 metais prognozes.

Patikslinti Tarybos sprendimai

Nuspręsta patikslinti Tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. Nr. T1-214 („Dėl didžiausio leistino darbuotojų (etatų), gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose, skaičiaus nustatymo“), 2015 m. liepos 30 d. Nr. T1-180 („Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“), 2015 m. liepos 30 d. Nr. T1-193 („Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“), 2015 m. gruodžio 18 d. Nr. T1-289 („Dėl pritarimo Bendradarbiavimo sutarties projektui“) sprendimus.

Patvirtintos programos

Taryba patvirtino patikslintą Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto) darbų programą 2016-2018 bei pritarė patikslintam 2016 metų objektų, tvarkomų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, sąrašui.

Taip pat patvirtinta Neįgaliųjų socialinės integracijos 2016-2019 metų programa bei pritarta Pajūrio vaikų globos namų šių metų veiklos programai.

Kiti svarbūs sprendimai

Patvirtintas Tarybos narių atsiskaitymo gyventojams tvarkaraštis – atsiskaitymai vyks seniūnijose kovo 1-17 dienomis.

Tarybos nariai nusprendė kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybą dėl vandens telkinio, esančio Rėzgalių kaime, įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus.

Posėdžio metu nuspręsta teikti ir rengti Valstybės investicijų 2017-2019 m. programai 10 investicijų projektų.

Taryba sutiko perimti Savivaldybės nuosavybėn valstybei priklausančias 3 skaitykles, kurios bus perduotos Savivaldybės viešajai bibliotekai.

Nuspręsta parduoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą Laukuvoje bei įpareigoti Laukuvos seniūną grąžinti į valstybės biudžetą nepanaudotas tikslines lėšas, kurios buvo skirtos būsto nuomininkei.

Nustatyti išlaidų, skirtų būstų pritaikymui žmonėms su negalia, maksimalūs dydžiai bei didžiausias leistinas pareigybių skaičius Socialinių paslaugų namuose (59,25).

Patvirtinta Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos praėjusių metų priemonių vykdymo ataskaita. Taryba nepritarė Antikorupcijos komisijos 2015 metų veiklos ataskaitai.

Tarybos nariai nusprendė leisti Administracijos direktoriui R. Vaitiekui dirbti, susipažinti su įslaptinta informacija.

Visus 14-ojo Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimus ir papildomą medžiagą galite rasti Savivaldybės internetinėje svetainėje (www.silale.lt  – Teisės aktai – Tarybos sprendimai).

 

Inga Jonušauskaitė, Komunikacijos ir informacinių technologijų skyriaus vyr. specialistė
14-posedis1-24814 14-posedis2-24815 14-posedis3-24816 14-posedis4-24817 14-posedis5-24818 14-posedis6-24819 14-posedis7-24820 14-posedis8-24821 14-posedis9-24822