6-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Liepos 30 dieną Šilalės rajono savivaldybės tarybos nariai rinkosi į šeštąjį Tarybos posėdį. Jame dalyvavo 23 į Savivaldybės tarybą išrinkti nariai (du Tarybos nariai – Dainius Bergelis ir Jonas Šedbaras – dėl pateisinamų priežasčių į posėdį neatvyko), Vyriausybės atstovė Tauragės apskrityje Irena Ričkuvienė, Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, Savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių atstovai, seniūnai, specialistai, žiniasklaidos atstovai. Posėdžio metu Tarybos nariai svarstė 20 sprendimų projektų, priėmė 20 sprendimų, išklausė tris informacinius pranešimus.

Leista nurašyti ir likviduoti turtą

Tarybos sprendimu buvo leista nurašyti ir likviduoti pripažintą netinkamu (negalimu) Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos teritorijoje, Požerėje ir Bytlaukyje.

Sprendimai dėl Šilalės miesto vietos veiklos grupės

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. T1-196 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės narystės asociacijoje Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupėje“ 2 punktas buvo pripažintas netekusiu galios. Taryba pritarė Šilalės miesto vietos veiklos grupės steigimo sutarties ir įstatų projektams. Meras Jonas Gudauskas įgaliotas atstovauti Tarybai steigiamajame susirinkime ir Tarybos vardu pasirašyti steigimo sutartį ir įstatus. Nuspręsta leisti asociacijos Šilalės miesto vietos veiklos grupės buveinę įregistruoti Šilalės rajono savivaldybėje, adresu J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė.

Sprendimai, susiję su finansais

Pakeistas Tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimas Nr. T1-17 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ ir nuspręsta padidinti asignavimus kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui nuo 2015 m. liepos 1 d., vidutiniškai padidinti 1,3 bazinės mėnesinės algos dydžiu (1 etatui – 46 Eur vienam mėnesiui).

Nuspręsta leisti Šilalės rajono savivaldybei teisės aktų nustatyta tvarka imti ilgalaikę paskolą 5 metų laikotarpiui. Paskola bus panaudota vykdyti investicinius projektus.

Taryba nusprendė sumažinti uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ įstatinį kapitalą, kad būtų panaikinti bendrovės balanse įrašyti nuostoliai.

Taryba pripažino netekusiu galios Tarybos 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimą Nr. T1-167 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo“.

Nuspręsta įregistruoti nuosavybės teises

Taryba nusprendė pateikti Valstybės įmonei Registrų centrui įregistruoti Nekilnojamojo turto registre Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teises į Pavėžio gatvę, esančią Drobūkščių kaime, ir į pėsčiųjų ir dviračių taką Šilalės mieste.

Priimti kiti svarbūs sprendimai

Taryba pritarė Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos ir Šilalės rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutarties projektui. Pasirašius šią sutartį bus galima keistis duomenimis ir informacija apie mokesčių mokėtojus, jų įsipareigojimų įvykdymo (neįvykdymo) faktą.

Pakeistas Tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T1-214 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų (etatų), gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose, skaičiaus nustatymo“ 1.19 papunktis ir papildyta Šilalės rajono degalinių išdėstymo prie magistralinių ir krašto kelių schema, numatant degalinės statybą Košių II kaime.

Taryba nustatė Šilalės sporto mokyklos teikiamų paslaugų, kurios bus teikiamos Šilalės sporto ir laisvalaikio centre, kainas bei paskyrė UAB „Šilalės vandenys“ viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju Šilalės rajone.

Posėdžio metu buvo nustatytos UAB „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamosios antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams.

Taryba leido Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti ir teikti paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtros, modernizavimo ar pritaikymo infrastruktūra“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ finansinei paramai gauti projektui „Šilalės rajono Kaltinėnų ir Požerės kadastrinių vietovių Ašvijos, Akmenos, Raudžio ir Nakačios upelių baseinų griovių ir statinių juose rekonstrukcija“.

Tarybos nariai pritarė Šilalės rajono savivaldybės ir melioracijos sistemų naudotojų asociacijų partnerystei teikiant paraiškas vykdyti projektus ir pakeitė 2015 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašą.

Informaciniai pranešimai

Taryba išklausė UAB „Šilalės butų ūkis“ direktoriaus Aurimo Tamošaičio informacinį pranešimą apie namo techninei priežiūrai sukauptas lėšas ir jų panaudojimą, Šilalės miesto ir Kvėdarnos miestelio daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administravimą ir susidariusių problemų sprendimą, kaupiamųjų lėšų rinkimą, skolas.

Investicijų ir statybos skyriaus vedėjas Stasys Aužbikas pateikė Tarybai informaciją apie Šilalės rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos vykdymą. Vykdant programos 1-ąjį etapą, Šilalėje atnaujinama 10 daugiabučių gyvenamųjų namų. Taip pat, vykdant programos 2-ąjį etapą, Šilalės mieste atrinkta 13 daugiabučių gyvenamųjų namų ir vienas daugiabutis Kvėdarnoje, parengti investicijų planai bei statinių energetiniai sertifikatai.

VĮ „Tauragės regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojas Stasys Būrė informavo Tarybą apie įmonės veiklą Šilalės rajone. Jis pateikė informaciją, susijusią su kelių sektoriaus finansavimu 2015 metais, papasakojo apie Šilalės rajone vykdomą Žvyrkelių asfaltavimo programą, tiltų statybų bei planuojamus atlikti pralaidų remonto darbus, autopaviljonų įrengimą, priemones eismo saugumui užtikrinti, atliekamus kelių priežiūros darbus.

6-ajame Tarybos posėdyje priimti sprendimai.

 

Inga Jonušauskaitė, Komunikacijos ir informacinių technologijų skyriaus vyriausioji specialistė

51 KOMENTARAI

PALIKTI KOMENTARĄ

Parašykite savo komentarą!
Įveskite savo vardą