Algirdas Meiženis siūlo atleisti Laukuvos gimnazijos direktorę

Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis pasirašė potvarkį, kuriuo Savivaldybės tarybai siūlo atleisti iš pareigų Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktorę  Raimondą Kauneckienę. Jo siūlymas paremtas gimnazijos veiklą tikrinusios darbo grupės tyrimo medžiaga bei tarnybinį patikrinimą atlikusios komisijos išvada. Rugpjūčio 30 dieną šį klausimą svarsčiusi Savivaldybės taryba nusprendė jį atidėti kitam posėdžiui. Atidėjimo motyvas: sprendimo projektas Tarybos nariams pateiktas keturiomis minutėmis vėliau, negu numatyta įstatymo.

Spręsti klausimą dėl R. Kauneckienės, gimnazijos direktorės, tinkamumo eiti pareigas. Kreiptis į prokuratūrą dėl galimo dokumentų klastojimo ir naudojimosi savo tarnybine padėtimi. Tokiais siūlymais pasibaigė darbo grupės narių pasirašytas protokolas. Darbo grupė sudaryta mero A. Meiženio potvarkiu, jai vadovavo Savivaldybės administracijos audito skyriaus vyriausioji specialistė Dovilė Monkienė, grupės nariais dirbo  mero pavaduotojas Tadas Bartkus, Savivaldybės administracijos Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė Rita Danilskienė, mero patarėjas Petras Dargis, Savivaldybės administracijos Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vedėja Regina Kvederienė, Personalo ir ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Raudonienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Akvilina Žasytienė. Po to tarnybinį patikrinimą atliko mero potvarkiu sudaryta komisija, kuriai vadovavo Savivaldybės administracijos personalo ir ūkio skyriaus vedėja Vilma Kuzminskaitė. Komisija pasiūlė pripažinti, kad Raimonda Kauneckienė, Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktorė, padarė šiurkštų darbo pareigų pažeidimą. Už tokį pažeidimą Darbo kodeksas numato numato darbo sutarties nutraukimą darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės.

Tyrimo buvo imtasi po to, kai meras A. Meiženis gavo gimnazijos darbuotojos skundą, kuriame rašoma, neva gimnazijos direktorė proteguojanti vieną darbuotoją, kuri paskirta archyvo tvarkytoja ir dar kelioms pareigoms, bet jų neatliekanti, kad gimnazijoje pažeidžiamas viešųjų pirkimų įstatymas, ne gimnazijos reikmėms panaudojamas jos transportas, nepajamuojamos rėmėjų aukojamos lėšos ir daromi kiti įstatymų pažeidimai. Grupei buvo pavesta ištirti konkrečius skunde keliamus faktus.

Pradėjusi darbą, darbo grupė gimnazijos direktorei pateikė konkrečius klausimus dėl tiriamų faktų. Po to dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ prasidėjo keisti dalykai. Vieni failai su direktorės įsakymais ėmė dingti, jų vietoje radosi kiti, redaguoti. Taip šiemet gegužės 27 dieną buvo ištrintas ir pakeistas nauju dar  2018 m. balandžio 25 d. įkeltas failas. Kadangi Šilalės rajono savivaldybės administracijoje buvo saugomos  į dokumentų valdymo sistemą „Kontora“ įkeltų failų kopijos, darbo grupei pavyko gauti pirminį šio įsakymo dokumentą. Palyginus jį su naujai įkeltu failu, pastebėta, kad naujai įkeltame įsakyme papildomai atsirado klasės vadovo ir sekretoriaus (archyvo tvarkytojo) pareigybės, kurios nebuvo patvirtintos pirminiame įsakyme.

Darbo grupė nustatė, kad dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ sukelti dokumentai buvo trinami bei keičiami ir anksčiau. Taip direktorės įsakymas „Dėl išleidimo iš darbo“ pakeistas į „Dėl Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos darbuotojų pareigybių sąrašo, pareigybių lygio ir grupės tvirtinimo“, įsakymas „Dėl pavedimo mokytojams“ pakeistas į „Dėl pareigybės aprašymų patvirtinimo“ ir t.t. Kadangi dauguma įsakymų, susijusių su Gimnazijos darbuotojų pareigybių tvirtinimu, yra taisyti, ištrinti ir keisti, darbo grupė negalėjo nustatyti realiai esančio patvirtintų pareigybių sąrašo.

Buvo patikrintas skunde keliamas faktas, kad viena gimnazijos darbuotoja įdarbinta sekretore ir archyvo tvarkytoja, bet realiai archyvo netvarko. Nustatyta, kad jai yra skirta  0,5 sekretoriaus etato,  0,25 sekretoriaus (archyvo tvarkytojo) etato ir 0,25 mokytojo padėjėjo etato. Darbuotoja  nėra pasirašytinai susipažinusi su sekretorės ir mokytojo padėjėjo pareigybių aprašymais. Darbo grupė, patikrinusi gimnazijos pateiktus dokumentus, nerado jokių archyvo tvarkytojos parengtų dokumentų ar konkrečiai atliktų darbų. Liko neaišku, kokius darbus ji atlieka kaip mokytojo padėjėja ir su kuriais specialiųjų poreikių mokiniais ji dirba. Be to, gimnazijoje nėra patvirtintas šios darbuotojos darbo grafikas, todėl neaišku, kokiu metu ir kokius darbus ji atlieka. Darbo grupė nustatė daug sakantį faktą: nors direktorės įsakymu paskirta archyvo tvarkytoja, mokykloje rasta nuo 1948 metų nesutvarkytų bylų.

Tikrinant skundą dėl netinkamo mokyklos transporto panaudojimo taip ir nepavyko nustatyti, kas ir kieno prašymu šiemet gegužės 19 dieną vyko ekskursijos į Trakus. Skunde rašoma, kad autobusu buvo vežami kavinės „Juodasis serbentas“ darbuotojai, gimnazijos direktorė tvirtino, kad ekskursija buvo skirta gimnazijos darbuotojams. Darbo grupei pradėjus savo darbą, gegužės 27 dieną domenų valdymo sistemoje „Kontora“ buvo taisyti ir pakeisti gimnazijos direktorės įsakymai. Taip vietoj „E. O. prašymas dėl mokyklinio autobuso skyrimo“ buvo įkeltas „V. G. prašymas dėl mokyklinio autobuso skyrimo“. E. O. nėra gimnazijos darbuotoja, ji dirba įmonės „Edita ir ko“ direktore. Šiai įmonei priklauso Laukuvoje esanti kavinė „Juodasis serbentas“. Gimnazijos vairuotojas patvirtino, kad keleivius, apie 14 žmonių, jis paėmė prie šios kavinės, o Gimnazijos dokumentuose rašoma, kad į ekskursiją vyko šeši gimnazijos darbuotojai. Darbo grupė padarė išvadą, kad kelionė į Trakus galimai buvo skirta ne gimnazijos bendruomenės nariams, todėl galėjo būti neteisėtai panaudotos gimnazijos lėšos.

Darbo grupė nustatė, kad gimnazija 2018 metais nesivadovavo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, o 2018 metų dokumentus, susijusius su viešaisiais pirkimais, į dokumentų valdymo sistemą „Kontora“ vėlgi sukėlė šiemet  birželio 27 dieną, darbo grupei pradėjus tikrinimą. Neužpajamuotos gimnazijos rėmėjų aukos, kurių grynaisiais pinigais buvo surinkta apie 1630 eurų.  Iš viso darbo grupė nustatė septynis įvairių įstatymų bei kitų norminių aktų pažeidimus ir įžvelgė galimą dokumentų klastojimą bei naudojimąsi savo tarnybine padėtimi, dėl ko pasiūlė merui kreiptis į prokuratūrą.

Remdamasi Darbo kodekso 58 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 1 punktu, 3 dalies 6 ir 7 punktais, kurie numato darbo sutarties nutraukimą darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės, darbo grupė pasiūlė merui spręsti klausimą dėl gimnazijos direktorės  R. Kauneckienės tinkamumo eiti pareigas. Jai inkriminuojama darbo metu ar darbo vietoje padaryta nusikaltimo požymių turinti veika, o ji pagal šio straipsnio trečią dalį laikoma šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu, už kurį darbdavys gali nutraukti darbo sutartį savo iniciatyva. Savo pasiaiškinime R. Kauneckienė nepripažino savo kaltės ir nepareiškė apgailestavimo. Įvertinęs aplinkybes, meras A. Meiženis pasirašė potvarkį dėl R. Kauneckienės tarnybinio patikrinimo.

Įvertinusi Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktorės R. Kauneckienės tarnybinę atsakomybę dėl nustatytų teisės aktų pažeidimų, tarnybinį patikrinimą atlikusi komisija padarė išvadą: siūlyti pripažinti, kad R. Kauneckienė, Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktorė, padarė šiurkštų darbo pareigų pažeidimą. Direktorė ir su komisijos išvada nesutiko, neišreiškė apgailestavimo. „Su išvada ir joje dėstomais darbo grupės samprotavimais bei daromomis prielaidomis iš esmės nesutinku“, – pareiškė ji savo paaiškinime.

R. Kauneckienė šiemet balandžio 10 dieną ankstesnio mero Jono Gudausko buvo įspėta dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų. Apie gimnazijoje kylančius konfliktus tarp mokinių ir tarp pačių mokytojų ne kartą rašė rajono spauda, keletą tokių konfliktų šiemet jau tyrė mero A. Meiženio sudarytos darbo grupės. Tos visos aplinkybės nulėmė A. Meiženio apsisprendimą spręsti klausimą dėl R. Kauneckienės tinkamumo eiti gimnazijos direktorės pareigas.

Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą švietimo įstaigų vadovus priima ir atleidžia savivaldybės taryba. Rugpjūčio 30 dieną Šilalės rajono savivaldybės tarybos nariai savo posėdyje mero teiktą siūlymą atleisti R. Kauneckienę iš pareigų jau svarstė, bet nusprendė jį atidėti kitam posėdžiui. Rugsėjo 20 dieną jie galutinai spręs, pritarti mero A. Meiženio siūlymui ar jį atmesti.

 

Petras DARGIS,
Savivaldybės mero patarėjas

PALIKTI KOMENTARĄ

Parašykite savo komentarą!
Įveskite savo vardą