20-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Rugpjūčio 4 d. 13 val. prasidėjo 20-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis. Jame dalyvavo 22 Tarybos nariai, Gintautas Macevičius, Henrikas Girčys ir Virginijus Noreika neatvyko dėl pateisinamos priežasties, Jonas Šedbaras šiek tiek vėlavo. Į posėdį atvyko Vyriausybės atstovė Tauragės apskrityje Irena Ričkuvienė ir Vyriausybės atstovo Tauragės apskrityje tarnybos vyriausioji specialistė Joana Užkuraitytė, Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai bei specialistai, kiti svečiai.

Posėdyje svarstyta 15 sprendimų projektų: iš darbotvarkės išbrauktas vienas „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-196 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T1-41 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ pakeitimo pripažinimo netekusiu galios“ ir įtrauktas vienas papildomas „Dėl vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos Šilalės rajono savivaldybėje patvirtinimo“.

Išklausytos informacijos apie 2016 m. brandos egzaminų rezultatus, apie Šilalės rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos vykdymą, apie Šilalės miesto viešųjų erdvių viziją, apie Rietavo ir Tauragės miškų urėdijų veiklą Šilalės rajone.

Šilalės rajono savivaldybės taryba nusprendė pritarti Šilalės rajono savivaldybės administracijos ir Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Bendradarbiavimo sutarčiai, kurioje numatyta sukurti ir išbandyti jaunimo savanoriškos veiklos modelį Šilalės rajono savivaldybėje bei įgalioti Šilalės rajono Savivaldybės administracijos direktorių ją pasirašyti;

pakeisti Problemiškų šeimų, auginančių vaikus, apskaitos Šilalės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnyboje tvarkos aprašą, patvirtintą dar Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. T1-272;

kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilalės skyrių dėl 0,70 ha valstybinės žemės ploto (rekreacinei teritorijai naudoti), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Šilalės kaimiškojoje sen., Vaičių k., įrašymo į Šilalės rajono savivaldybės Biržų Lauko kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto neprivatizuojamų žemių planus;

įsipareigoti skirti uždarajai akcinei bendrovei „Šilalės šilumos tinklai“ lėšas iš Savivaldybės biudžeto ar kitų šaltinių iki 7550,24 Eur apmokėti modernizuojamo daugiabučio gyvenamojo namo Žemaitės g. Nr. 6 Šilalėje papildomus darbus (keltuvo neįgaliesiems šiltinimą);

pakeisti pirmą Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T1–133 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraiškas pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kitų, išskyrus biokuro) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“ punktą, kuriuo numatoma leisti Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti septynias paraiškas finansinei paramai gauti pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kitų, išskyrus biokuro) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose;

leisti teikti paraiškas finansinei paramai gauti pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kitų, išskyrus biokuro) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“ šioms įstaigoms: Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijai; Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijai;  Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijai; Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijai; Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijai; Šilalės sporto mokyklai; Viešajai įstaigai Šilalės rajono ligoninei ir įgalioti išvardintų įstaigų vadovus pasirašyti visus su paraiškos teikimu susijusius dokumentus;

leisti Šilalės rajono savivaldybės administracijai kartu su projekto partneriu Šilalės rajono socialinių paslaugų namais rengti ir teikti projektinį pasiūlymą ir paraišką „Savarankiško gyvenimo namų plėtra  senyvo amžiaus asmenims ir (ar) asmenims su negalia Šventupio g. 3. Šiauduvoje, Šilalės r.“ pagal priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ finansinei paramai gauti“, pritarti projekto pareiškėjo Šilalės rajono savivaldybės administracijos ir partnerio Šilalės rajono socialinių paslaugų namų jungtinės veiklos sutarties pasirašymui ir įgalioti Šilalės administracijos direktorių pasirašyti šią sutartį;

atrinkti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį viešąjį pastatą – kultūros namus, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras, J. Basanavičiaus g. 12, Šilalė, į Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programą, pritarti, kad atrinktam šiam viešajam pastatui būtų rengiamas energijos vartojimo efektyvumo didinimo investicijų projektas ir užtikrinti, kad įgyvendinus energinio efektyvumo didinimo projektą, pastatas būtų naudojamas pagal paskirtį ne trumpiau kaip 10 metų;

pareigoti Šilalės rajono savivaldybės administraciją: rengti projektinį pasiūlymą „Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo planogamtinio karkaso sprendinių koregavimas ir bešeimininkių apleistų pastatų likvidavimas rajone“ finansinei paramai gauti pagal priemonę Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“, teikti paraišką „Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano gamtinio karkasosprendinių koregavimas ir bešeimininkių apleistų pastatų likvidavimas rajone“ finansinei paramai gauti pagal priemonę pagal minėtą priemonę,pavesti Šilalės rajono savivaldybės administracijai vykdyti užsakovo funkcijas ir įgalioti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti projekto įgyvendinimui reikalingas sutartis, skirti iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto ar kitų šaltinių lėšas, reikalingas projektiniopasiūlymo ir paraiškos bei juos pagrindžiančių dokumentų rengimo konsultavimo paslaugoms pirkti ir įsipareigoti, projektui gavus finansavimą iš ES struktūrinių fondų, skirti lėšų iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto ar kitų šaltinių pareiškėjo įnašui, tinkamoms išlaidoms ne mažiau kaip 15 proc. bei tinkamų finansuoti išlaidų daliai, kurios nepadengia projektui skiriamos finansavimo lėšos, ir netinkamoms (jei tokių bus) išlaidoms finansuoti;

pavesti UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui būti pareiškėju, įgyvendinant projektą „Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“, prisidėti prie bendrojo projekto finansavimo 15 procentų projekto vertės, numatant Šilalės rajono savivaldybės 2017-2018 m. biudžeto programoje lėšas, atitinkančias 24 procentus Savivaldybės turimų UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro akcijų dalį ir pritarti, kad Tauragės rajono savivaldybės administracija būtų projektinio pasiūlymo teikėjas Tauragės regiono Plėtros tarybai;

leisti Šilalės rajono savivaldybės administracijai vykdyti Didkiemio seniūnijos Didkiemio k. K. Kasakausko g. šaligatvių remonto (2 etapo) darbus, pavesti Šilalės rajono savivaldybės administracijai vykdyti užsakovo funkcijas, įgalioti Administracijos direktorių ar jo įgaliotą asmenį (Investicijų ir statybos skyriaus vedėją) pasirašyti darbų rangos sutartį ir įsipareigoti, formuojant 2017 metų objektų sąrašą Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, įtraukti Didkiemio seniūnijos Didkiemio k. K. Kasakausko g. šaligatvių remontui (2 etapas) iki 14 338 Eur su PVM;

leisti Šilalės rajono savivaldybės administracijai vykdyti Kaltinėnų seniūnijos Gineikių k. Rakutiškės g. projektavimo bei kapitalinio remonto darbus: pavesti Šilalės rajono savivaldybės administracijai užsakovo funkcijas, vykdant projektavimo paslaugų bei kapitalinio remonto darbų pirkimą, įgalioti Administracijos direktorių ar jo įgaliotą asmenį pasirašyti darbų rangos sutartį, įsipareigoti pakeisti 2016 metų objektų sąrašą Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti bei papildyti jį objektu Kaltinėnų seniūnijos Gineikių k. Rakutiškės g. projektavimo bei kapitalinio remonto darbai – 25 000 Eur su PVM ir į 2017 metų objektų sąrašą įtraukti objektą Kaltinėnų seniūnijos Gineikių k. Rakutiškės g. projektavimo bei kapitalinio remonto darbus – iki 70 000 Eur su PVM;

pakeisti Šilalės rajono savivaldybėje esančių  nekilnojamojo turto objektų, kurie yra  apleisti, neprižiūrimi, nenaudojami, naudojami ne pagal paskirtį, sąrašą, patvirtintą Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T1-169 „Dėl Šilalės rajono savivaldybėje esančių  nekilnojamojo turto objektų, kurie yra  apleisti, neprižiūrimi, nenaudojami, naudojami ne pagal paskirtį, sąrašo patvirtinimo“, ir išbraukti 2 eilutę – informaciją apie mokyklos ir bendrabučio su dirbtuvėmis patalpas, esančias Aušrinės g. 12, Iždonų k., Kaltinėnų  sen. Šilalės rajono savivaldybėje;

leisti Šilalės rajono savivaldybės administracijai 2016 metais vykdyti Šilalės miesto žemėje esančio griovio Š-2-1 melioracijos statinių remonto su technine priežiūra darbus, pavesti Šilalės rajono savivaldybės administracijai užsakovo funkcijas, vykdant remonto darbų pirkimą, įgalioti Administracijos direktorių pasirašyti darbų rangos sutartį ir įsipareigoti, formuojant 2017 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašą, įtraukti Šilalės miesto žemėje esančio griovio Š-2-1 melioracijos statinių remonto darbus su technine priežiūra (iki 7,0 tūkst. Eur.);

patvirtinti vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainą – 80 eurų be PVM. Poreikis nustatyti  didesnę 1 tonos komunalinių atliekų sutvarkymo  kainą iškilo dėl padidėjusių su atliekų išvežimu susijusio transporto kaštų, dėl sąvartyno (3-4 sekcijos įrengimas) plėtros, dėl atliekų kiekio mažėjimo ir skolos Turto bankui.

20-ojo Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimai

 Informacija Dėl 2016 m. brandos egzaminų Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komitetui:
Egzaminų palyginimo diagramos
Rezultatų lentelės

Šilalės kraštovaizdžio vizija

Dalia Danylienė, komunikacijos ir informacinių technologijų skyriaus vyr. specialistė

DSC-5863-(800x498)-26903 DSC-5864-(800x521)-26904 DSC-5865-(800x507)-26905 DSC-5867-(800x531)-26906 DSC-5869-(800x534)-26907 DSC-5883-(800x534)-26914