Kviečiame dalyvauti piešinių konkurse

Minint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, Lietuvos Respublikos Seimo narys Jonas Gudauskas kviečia dalyvauti Šilalės rajono piešinių konkurse „Ką man reiškia Kovo 11-oji?“. Šiuo konkursu siekiama paskatinti Šilalės rajono vaikus ir mokinius kūrybiškai ir išradingai atskleisti, ką jiems reiškia Kovo 11-oji ir tai atspindėti savo piešiniuose. 

ŠILALĖS RAJONO PIEŠINIŲ KONKURSO „KĄ MAN REIŠKIA KOVO 11-OJI?“

NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

 1. Konkurso organizatorius – Lietuvos Respublikos Seimo narys Jonas Gudauskas.
 2. Konkurso idėja – paskatinti Šilalės rajono vaikus ir mokinius prasmingai ir kūrybiškai paminėti
  Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną.
 3. Šie nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus ir uždavinius, konkurso dalyvius, konkurso
  organizavimo tvarką, reikalavimus darbams, konkurso darbų vertinimą, apdovanojimų tvarką ir
  kitas sąlygas.

II SKYRIUS

KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 1. Konkurso tikslas – paskatinti Šilalės rajono vaikus ir mokinius kūrybiškai ir išradingai atskleisti,
  ką jiems reiškia Kovo 11-oji ir tai atspindėti savo piešiniuose.
 2. Konkurso uždaviniai:
  5.1. Skatinti Šilalės rajono vaikus ir mokinius įdomiai paminėti Lietuvos nepriklausomybės
  atkūrimo dieną.
  5.2. Lavinti kūrybiškumą ir meninę saviraišką.
  5.3. Ugdyti pilietiškumą ir patriotiškumą, meilę Tėvynei ir gimtajam kraštui.

III SKYRIUS
KONKURSO DALYVIAI

 1. Konkursas skirtas Šilalės rajono vaikams ir mokiniams.
 2. Dalyviai skirstomi pagal keturias amžiaus grupes:
  7.1. Ikimokyklinio amžiaus vaikai;
  7.2. 1-4 klasių mokiniai;
  7.3. 5-8 klasių mokiniai;
  7.4. 9-12 klasių mokiniai.

IV SKYRIUS

KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

 1. Konkursas vyks 2021 m. kovo 1-31 dienomis.
 2. Piešiniai konkursui priimami iki 2021 m. kovo 19 d.
 3. Piešinius reikia atnešti Lietuvos Respublikos Seimo nario patarėjai Rimai Norvilienei į Seimo
  nario biurą, J. Basanavičiaus g. 4-11A, Šilalė (darbo laikas: pirmadieniais, nuo 10 iki 14 val. ir
  penktadieniais, nuo 12 iki 17 val.) arba atsiųsti nuskenuotus / nufotografuotus el. paštu
  rima.norviliene@lrs.lt. Iškilus klausimams, informacija teikiama mob. +37069669086.

2

V SKYRIUS
REIKALAVIMAI DARBAMS

 1. Reikalavimai piešiniams:
  11.1. Formatas A4 arba A3;
  11.2. Atlikimo technika pasirenkama laisvai (tapyba, akvarelė, karpiniai, grafika, kompiuterinė
  technika ir pan.).
  11.3. Vienas dalyvis konkursui gali pateikti tik vieną darbą.
  11.4. Pateikiant darbus, būtinai nurodomas autoriaus vardas, pavardė, švietimo ugdymo įstaiga,
  grupė arba klasė, telefonas, el. paštas, darbo pavadinimas, mokytojo vardas, pavardė, telefonas ir el.
  paštas, kita, dalyvių nuomone, būtina informacija.
  VI SKYRIUS

KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS

 1. Piešinius vertina Vertinimo komisija, kurios sudėtį tvirtina konkurso organizatorius.
 2. Vertinimo komisija ne vėliau kaip iki š. m. kovo 31 d. atrenka po tris geriausius darbus pagal
  keturias amžiaus grupes.
 3. Vertinant darbus, bus vadovaujamasi šiais kriterijais:
  14.1. Temos suvokimas ir originalumas;
  14.2. Kūrybiškumas ir meninė raiška.

VII SKYRIUS
APDOVANOJIMAI

 1. Nugalėtojai ir jų mokytojai apdovanojami diplomais ir atminimo dovanomis, o dalyviai –
  padėkos raštais.
 2. Vertinimo komisija pasilieka teisę skirti papildomus apdovanojimus.
 3. Geriausi piešiniai bus eksponuojami parodoje. Apie parodos vietą organizatoriai informuos
  atskirai.

VIII SKYRIUS
KITOS SĄLYGOS

 1. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę panaudoti atsiųstus konkursui darbus (nurodant autorių).
  Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas darbų atsiuntimas į konkursą ir duomenų apie
  autorių pateikimas.
 2. Konkurso dalyvių darbai negrąžinami.

PALIKTI KOMENTARĄ

Parašykite savo komentarą!
Įveskite savo vardą